Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

Građenje reciklažnih dvorišta

29.08.2017.

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Područje: zaštita prirode i okoliša

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave


 

Sažetak:

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.
Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

INFORMACIJE O DODIJELJENIM BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 16. svibnja 2017. godine objavljena je prva izmjena Poziva objavljenog 29. ožujka 2017. godine.

Ispravci pojedinih dijelova pripadajuće dokumentacije Poziva posljedica su pitanja postavljenih putem e-pošte te tijekom informativne radionice održane 12. travnja 2017. godine. 

Dokumentaciju Poziva možete preuzeti ovdje: I. izmjena dokumentacije Poziva

VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 7. lipnja 2017. godine objavljena je druga izmjena Poziva objavljenog 29. ožujka 2017. godine.

Druga izmjena Poziva uključuje izmijenjeni obrazac Tablični prikaz financijske analize zbog uočenih grešaka u istom.

Dokumentaciju Poziva možete preuzeti ovdje: II. izmjena dokumentacije Poziva

Dokumentacija:


Učestala pitanja i odgovori:

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem e-pošte na sljedeću adresu elektroničke pošte: branka.antunovic@mzoip.hr.
Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.
U interesu jednakog postupanja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, MZOE nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
MZOE nije u mogućnosti odgovarati na pojedinačne usmene upite, kao niti održavati pojedinačne sastanke s potencijalnim prijaviteljima.Pitanja i odgovori