Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

Usluge

Odnose se na procjene klijentovih potreba i sakupljanje relevantnih informacija, konzultacije s prijaviteljem kao i partnerima, definiranje prioriteta projekta, razradu strateških ciljeva te prilagodbu zadanih ciljeva EU strategijama razvoja. Također, ukoliko klijent već ima određenu ideju koju želi manifestirati u prihvatljiv projekt tada pristupamo dizajnu projekta, a to obuhvaća razradu projektne ideje, ciljeva i aktivnosti, izradu logičke matrice, prijedloga projekta ili aplikacijskog obrasca, i na kraju upravljanje projektom.
Savjetovanje na području pisanja prijava za javne natječaje Europske unije (bespovratna sredstva). priprema cjelokupne prijavne dokumentacije kod prijava na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava (EU fondovi, nacionalni izvori, međunarodni natječaji), izrada studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, priprema i izrada strateških planova razvoja, izrada poslovnih planova, pronalazak izvora financiranja projekata i poslovanja (venture capital, Poslovni anđeli, krediti HBOR-a i komercijalnih banaka,…) , priprema cjelokupne dokumentacije zahtjeva za garanciju HAMAG Investa, HBOR-a te komercijalnih banaka.
Odnosi se na praćenje svih aktivnosti u projektu ; odobrenje izvješća koje sastavljaju ugovorne strane, obilazak projekta, praćenje aktivnosti u odnosu na plan rada koji je odobren u početnoj fazi projekta, praćenje troškova u odnosu na proračun odobren u ugovoru, kontakte sa svim stranama uključenim u provedbu projekta, rješavanje i praćenje problema, pripreme izvješća i odluka/preporuka koje iz njih proizlaze (npr. zahtjevi za dopunama ugovora i sl.), izmjene ugovora (ukoliko je to potrebno) i sl..
Za praćenje provedbe ugovora odgovorni su stručnjaci za nabavu koji vode pojedini ugovor. Nakon početka izvršavanja ugovora, stručnjak za nabavu priprema plan aktivnosti vezanih uz praćenje provedbe (uključujući i obilazak projekta).
Provedba i upravljanje projektom financiranim iz EU obuhvaća planiranje aktivnosti projekta, upravljanje ljudskim resursima, upoznavanje s dijelovima grant ugovora i ugovornim pravima i obvezama korisnika, izvještavanje o projektu, te upravljanje proračunom projekta.
(informiranje i provjera prihvatljivosti) odnosi se na praćenje objavljenih i najavljenih natječaja u okviru pretpristupnih programa EU i ostalih programa Unije dostupnih za korištenje subjektima iz Hrvatske u sektorskom području na kojem klijenti djeluju, a kako bi se za ključne projekte na vrijeme pronašli adekvatni izvori financiranja. Usluga obuhvaća tjedno izvješćivanje o relevantnim pozivima na natječaj, dostupnim sredstvima, iznosu sufinanciranja, rokovima i pravilima prijave, prihvatljivim prijaviteljima i partnerima i aktivnostima koje će biti financirane.

Edukacije

Edukativni seminari i radionice prilagođene željama i potrebama klijenata, jednodnevni ili višednevni, namijenjeni predstavnicima javnog i privatnog sektora, poduzetnicima, obrtnicima, civilnim udrugama, kulturnim, obrazovnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama te ostalim potencijalnim predlagateljima projekta i korisnicima EU fondova. Također je moguće dogovoriti i individualnu edukaciju ili in house seminar prilagođen svakom klijentu pojedinačno. Edukativnim radionice su interaktivne a sastoje se od kombinacije teoretskog dijela predavanja i praktičnog rada na stvarnim primjerima projekata te individualne konzultacije.

Za dodatne informacije o edukacijama te organizaciju seminara i radionica kontaktirajte nas na info@aidos.hr